Kolešov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Myslivecké sdružení Kolešov – Bukov

 

Počátky mysliveckého sdružení není možno přesně dohledat, neboť žádný pamětník už nežije a žádné písemné záznamy se nedochovaly, takže veškeré informace jsou pouze z vyprávění pamětníků, se kterými jsem byl v tomto sdružení po roce 1972.

V roce 1948 byla v Kolešově založena Myslivecká společnost České myslivecké jednoty. Honitbu v té době tvořily pouze pozemky na katastru obce Kolešov, tzn., že do ní nepatřil ani les, ani katastr obce Bukov. V Bukově byla samostatná honitba a v této honitbě prováděli právo myslivosti Adolf Zandal a MVDr. Šram z Jesenice. V Kolešově byli členy myslivecké společnosti Jiří Porazík, František Kubálek (řídící učitel) a od roku 1952 Karel Krejčí a František Albrecht. Až do šedesátých let byla hlavní zvěří v honitbě zvěř srnčí, zajíc a koroptev. Bažanti se začínali šířit až v šedesátých letech a největší nárůst byl po zřízení bažantnice při Lesním závodě v Petrohradě. V roce 1961 se Česká myslivecká jednota mění na Československý myslivecký svaz a všichni myslivci mají v tomto svazu členství povinné. V roce 1962 je přijat nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., tímto zákonem je právo myslivosti odtrženo od vlastnictví půdy a náleží organizacím, které na půdě hospodaří (státní lesy, státní statky, JZD), které je pronajímají mysliveckým sdružením nebo vykonávají právo myslivosti ve vlastní režii. Na základě tohoto zákona se přetvářejí myslivecké společnosti na myslivecká sdružení. Zákon stanoví minimální výměru honitby na 500 ha. V této době vzniká honitba Kolešov – Bukov o výměře 702 ha. Zakládajícími členy mysliveckého sdružení byli Jiří Porazík, Rudolf Pipek, František Albrecht, Viktor Pavlíček, Karel Krejčí a Adolf Zandal. Co se týče zvěře v honitbě, byla to hlavně zvěř srnčí, zajíc, bažant a později se začíná objevovat i zvěř černá. Koroptve po scelení pozemků a likvidaci mezí postupně mizí, od roku 1962 jsou již celoročně hájené. Záznamy o lovu zvěře až do roku 1972 se nedochovaly. Stavy drobné zvěře se v sedmdesátých letech držely na dobré úrovni, i když nebyly tak vysoké jako v okolních honitbách. V této době byl  na stavech drobné zvěře znát zvyšující se provoz na silnicích, které honitbou procházejí. V roce 1979 stavy drobné zvěře poklesly tak, že bylo upuštěno od lovu.

Lov zvěře v letech 1972 – 1980

 

druh zvěře 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
srnec  - 1 2 2 4 3 4 3 2
srna - 1 1 - 1 4 4 4 3
srnče  - 2 2 3 2 2 2 2 -
srnčí celkem - 4 5 5 7 9 10 9 5
černá - - - - 1 1 - 1 -
zajíc 55 60 70 66 40 61 47 - -
bažant 53 70 59 60 39 23 33 - -
liška - - - - - - 1 1 -

      

Pro zajímavost uvedu výkupní ceny zvěřiny u Spotřebního družstva JEDNOTA, které bylo jediným oprávněným výkupčím. Část ulovené zvěřiny se musela odevzdat na povinnou dodávku.

             srnčí bez hlavy           15,-- Kčs/kg

             srnčí s hlavou             14,-- Kčs/kg

             zajíc                              6,-- Kčs/kg

             bažant                        18,-- Kčs/kg

 

V roce 1972 byli v Mysliveckém sdružení Kolešov – Bukov tito členové:

 • Jiří Porazík
- předseda
 • Viktor Pavlíček 
- myslivecký hospodář  a pokladník
 • František Albrecht  
 
 • Karel Krejčí
 
 • Adolf Zandal
 
 • Jan Dekoj
 

 

V roce 1974 je přijat za člena Rostislav Odvárka z Rakovníka a v roce 1975 Ing. Jan Málek z Bukova. Od tohoto roku vykonával funkci mysliveckého hospodáře Jan Dekoj. V roce 1981 dochází k nařízenému slučování honiteb, při kterém je honitba Kolešov – Bukov rozdělena silnicí č. I/6 na dvě části. Severní část se stává součástí nové honitby Děkov a jižní součást nové honitby Hořovičky. Tímto aktem zaniká Myslivecké sdružení Kolešov – Bukov. Členové Odvárka a Zandal končí s myslivostí, do Hořoviček přechází Porazík a Pavlíček, do Děkova Ing. Málek a Krejčí a do Kolešovic Dekoj. V roce 1992 vstupuje v platnost Zákon o myslivosti č. 270/1992 Sb., který opět přiznává právo myslivosti majitelům půdy. Svobodně si mohou pronajímat honitby i soukromé osoby. V Kolešově je v roce 1992 ustaveno Honební společenstvo vlastníků pozemků z Kolešova a Bukova. Honební společenstvo Kolešov požádalo o uznání honitby. Tuto honitbu pronajímá na 10 let Mysliveckému sdružení Kolešov – Bukov a nájemné činí 2,-- Kč/ha honební plochy. Toto nájemné se nevztahuje na přičleněné pozemky Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR.

         

Dne 17. 4. 1993 na ustavující schůzi bylo obnoveno Myslivecké sdružení Kolešov – Bukov.


Členové mysliveckého sdružení:

 • Jiří Porazík
- předseda
 • Jiří Krejčí 
- myslivecký hospodář
 • Viktor Pavlíček
- jednatel a pokladník
 • Josef Velich ml.
- revizor účtu
 • Miroslav Čižík  
 
 • Karel Krejčí
 
 • Josef Velich st.
 
 • František Jurča
 

           

Od roku 1994 je mysliveckým hospodářem Josef Velich ml.

V této nové honitbě je hlavní zvěří zvěř srnčí, dále černá a jelen sika japonský. Stavy zajíců jsou velmi nízké a bažant a koroptev se prakticky v honitbě nevyskytují. V nové honitbě byla opravena stávající zařízení přikrmování a lov zvěře a podle potřeby byla vybudována i zařízení nová. V roce 1996 byla vybudována voliéra na odchov bažantů. O odchov a krmení bažantů se stará Viktor Pavlíček. Odchovaná zvěř je vypouštěna do honitby, část k lovu a část k zazvěření honitby. S chovem bažantů myslivecké sdružení končí v roce 2002.

Dne 27. 3. 1999 byl přijat na zkušební dobu jednoho roku Miroslav Pavlíček. Za řádného člena je přijat dne 4. 3. 2000. V roce 2001 zemřeli otec a syn Velichové. Dne 22. 2. 2002 byl přijat za člena František Jurča ml. a je zvolen do funkce mysliveckého hospodáře. Dne 5. 4. 2003 přijat za člena Jan Dekoj a dne 1. 9. 2004 Libor Dekoj. Dne 30. 12. 2006 zemřel dlouholetý předseda mysliveckého sdružení pan Jiří Porazík a dne 16. 1. 2012 Viktor Pavlíček.

Od roku 1993 probíhá v honitbě každoročně vakcinace lišek proti vzteklině a ozdravovací akce spárkaté zvěře. S vakcinací lišek se končí v roce 2002.

V roce 2003 je honitba uvedena do souladu se zákonem a je honebním společenstvem pronajata mysliveckému sdružení na dalších 10 let. Nájemné je stanoveno na 2,-- Kč/ha kromě pozemků Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR. Společné hony po roce 1993 jsou konány v součinnosti se sousedním Mysliveckým sdružením Lovíč Hořovičky. Po naháňkách pořádají společně poslední leč se zábavou.

 

Pro zajímavost uvádím lov zvěře v roce 2004

srnec -  2 ks
srna -  2 ks
srnče -  1 ks
sika -  1 ks
černá - 55 ks
liška -  4 ks

                 

Z uvedeného je zřejmé, že černé zvěře se loví tolik, jako v sedmdesátých letech zajíců. Vysoké stavy černé zvěře je také jedna z příčin úbytku drobné zvěře.

Na valné hromadě Honebního společenstva Kolešov dne 13. 10. 2012 byla podepsána nová nájemní smlouva na honitbu do 31. 3. 2023. Nájemné činí 10,-- Kč/ha kromě pozemků Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR.

Vysoké stavy černé zvěře v sousední honitbě jsou příčinou škod na zemědělských pozemcích a v roce 2013 Myslivecké sdružení Kolešov – Bukov muselo uhradit škody způsobené zvěří ve výši 66.000,-- Kč.

 

V současné době má myslivecké sdružení 7 členů, a to:

           

 • Miroslav Pavlíček
- předseda
 • Libor Dekoj 
- myslivecký hospodářem
 • Jan Dekoj 
- finanční hospodář, jednatel
 • František Jurča st.
- revizor účtů
 • František Jurča ml.
 
 • Miroslav Čižík
 
 • Jiří Krejčí